Zarządzenia Dziekana i procedury

ZD-11

07-03-2016

Zarządzenie nr 11 - Wprowadzanie procedur Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu (03, 81 KB)

O1-1

07-03-2016

Zasady powoływania Rady Edukacyjnej (DOC, 101 KB)

O1-2

07-03-2016

Zasady przeprowadzania konsultacji z Radą Edukacyjną (DOC, 94 KB)

O1-3

07-03-2016

Zasady przeprowadzania okresowych przeglądów i wprowadzania zmian w programach kształcenia (DOC, 111 KB)

O1-4

07-03-2016

Zasady powoływania wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia (DOC, 92 KB)

O1-5

07-03-2016

Zasady opracowywania, zgłaszania uwag i odwoływania procedur dotyczących jakości kształcenia (DOC, 121 KB)

O1-6

07-03-2016

Zasady oceny i dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia przez studentów (DOC, 118 KB)

O2-1

07-03-2016

Zasady przebiegu procesu dyplomowania i egzaminu dyplomowego studenta (DOC, 105 KB)

O2-2

07-03-2016

Zasady układania rozkładów zajęć dydaktycznych (DOC, 104 KB)

O2-3

07-03-2016

Zasady planowania i organizacji sesji egzaminacyjnych (DOC, 103 KB)

O2-4

07-03-2016

Zasady kontroli zajęć dydaktycznych i konsultacji (DOC, 97 KB)

O2-5

07-03-2016

Zasady przeprowadzenia hospitacji na Wydziale (DOC, 94 KB)

O2-6

07-03-2016

Zasady planowania terminów konsultacji studentów z nauczycielami (DOC, 98 KB)

O2-7

07-03-2016

Zasady organizacji i rozliczenia praktyki programowej (DOC, 101 KB)

O3-1

07-03-2016

Zasady przygotowania, wydawania i przedłużania elektronicznej legitymacji studenta (DOC, 103 KB)

O3-2

07-03-2016

Zasady opracowania indywidualnego planu studiów i programu kształcenia (DOC, 99 KB)

O3-3

07-03-2016

Zasady przygotowania indywidualnej organizacji studiów (DOC, 94 KB)

O3-4

07-03-2016

Zasady realizacji kształcenia studenta według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia (DOC, 95 KB)

O3-5

07-03-2016

Ocena bazy dydaktycznej (DOC, 105 KB)

O3-6

07-03-2016

Zasady postępowania w przypadku wykrycia niszczenia mienia Uczelni (DOC, 96 KB)

O3-7

07-03-2016

Zasady przyjęć studenta z przeniesienia, w ramach wznowienia lub na drugi kierunek studiów (DOC, 104 KB)

O3-8

07-03-2016

Procedura przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla kandydatów na studia drugiego stopnia (DOC, 138 KB)

O3-9

07-03-2016

Dobór kadry dydaktycznej do realizacji zajęć (DOC, 96 KB)

O3-10

07-03-2016

Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników (DOC, 98 KB)

O3-11

07-03-2016

Przeciwdziałanie nieuczciwym zachowaniom studentów w trakcie egzaminu lub zaliczenia (DOC, 99 KB)

O3-12

07-03-2016

Organizacja procesu dydaktycznego studentów niepełnosprawnych (DOC, 96 KB)

O3-13

07-03-2016

Zasady przeciwdziałania złym praktykom w postępowaniu nauczyciela i studenta (DOC, 97 KB)

O3-14

07-03-2016

Zasady rejestracji studentów na kolejne semestry studiów (DOC, 97 KB)

O3-15

07-03-2016

Zasady rejestracji na kolejne semestry studiów podyplomowych (DOC, 99 KB)

O3-16

07-03-2016

Zasady uruchamiania studiów podyplomowych (DOC, 99 KB)

O3-17

07-03-2016

Zasady postępowania dotyczące ukończenia studiów podyplomowych (DOC, 106 KB)

O3-18

07-03-2016

Zasady powtarzania modułu/przedmiotu (DOC, 97 KB)

O3-19

07-03-2016

Zasady przenoszenia zajęć dydaktycznych (DOC, 96 KB)

O3-20

07-03-2016

Zasady wyboru specjalności (DOC, 98 KB)

O3-21

07-03-2016

Zasady wyboru przedmiotów obieralnych (DOC, 99 KB)

O4-1

07-03-2016

Zasady udzielania pomocy materialnej studentom (DOC, 104 KB)

O4-2

07-03-2016

Zasady pomocy naukowej i dydaktycznej studentom w procesie kształcenia (DOC, 99 KB)

O5-1

07-03-2016

Zasady oceny dostępu do informacji o programach kształcenia (DOC, 93 KB)

O5-2

07-03-2016

Zasady oceny wsparcia dla studentów (DOC, 93 KB)

O5-3

07-03-2016

Zasady obiegu i przechowywania protokołów egzaminów i zaliczeń form zajęć oraz zaliczeń przedmiotów/modułów (DOC, 104 KB)

O6-1

07-03-2016

Zasady przygotowania oferty edukacyjnej na jeden semestr studiów w ramach wymiany zagranicznej (DOC, 99 KB)

O6-2

07-03-2016

Zasady realizacji kształcenia w ramach zagranicznego programu wymiany studentów – Erasmus+ (DOC, 113 KB)

O6-3

07-03-2016

Zasady zgłaszania wyjazdów szkoleniowych pracowników w ramach programu Erasmus+ (DOC, 104 KB)

O6-4

07-03-2016

Zasady zgłaszania wyjazdów dydaktycznych pracowników w ramach programu Erasmus+ (DOC, 105 KB)

O7-1

07-03-2016

Zasady badania rynku pracy w obszarze zgodnym z kierunkami studiów oraz zasady oceny efektów kształcenia przez interesariuszy (DOC, 206 KB)